REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „3MAJ RABAT!”

1. Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały

następujące znaczenie:

1.1. Akcja – akcja: „3MAJ RABAT!”, której zasady opisane są w niniejszym Regulaminie.

1.2. Organizator - MYMUSIC SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Wysogotowie przy ul. Wierzbowa 31, 62-081 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000596061

Numer identyfikacji podatkowej NIP 7811921571,  REGON 363480243, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu: 61 101 77 56.

1.3. Produkty Promocyjne – produkty biorące udział w Akcji oferowane do sprzedaży online, produkty wyłączone ze sprzedaży wymienione zostały w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Zasady ogólne

2.1. Akcja odbywać się będzie na stronie internetowej www.baisel.pl w terminie od dnia 30.04.2021 roku do dnia 03.05.2021 roku 

2.2. Akcja odbywać się będzie zgodnie z jej Regulaminem. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Akcji określone są w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa.

2.3. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

3. Warunki uczestnictwa w Akcji

Uczestnikiem Akcji może być (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 16 rok życia; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

4. Warunki otrzymania rabatu przy zakupie Produktów

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje nieograniczone ilościowo prawo do otrzymania na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie rabatu na zakup Produktów w okresie trwania Akcji.  MYMUSIC SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA  Regulamin akcji: „3MAJ RABAT!”.

2. Warunkiem otrzymania rabatu jest nabycie przez Uczestnika w okresie trwania Akcji Produktów Promocyjnych w sklepie internetowym na zasadach opisanych w Regulaminie.

3. Uczestnik, który chce otrzymać rabat na zakup Produktów Promocyjnych powinien w okresie obowiązywania Akcji dokonać zakupu:

3.1. minimum 1 (jednego) produktu z kategorii MUZYKA na sklepie baisel.pl i/lub;

3.2. minimum 1 (jednego) produktu z kategorii MODA & URODA na sklepie baisel.pl i/lub;

3.3. minimum 1 (jednego) produktu z kategorii LIFESTYLE na sklepie baisel.pl,

a następnie wprowadzić kod: „MAJÓWKA” w polu „KOD PROMOCYJNY” podczas finalizacji transakcji w koszyku.

Lista Produktów wyłączonych z Akcji znajduje się w Załączniku nr 1. 

5. Podczas jednej transakcji potwierdzonej paragonem fiskalnym rabat nalicza się jednokrotnie do całej wartości produktów z danej kategorii.

6. Wartość przyznanego rabatu stanowi odpowiednio:

-10% na Produkty z kategorii MUZYKA,

-20% na Produkty z kategorii MODA & URODA,

-25% na Produkty z kategorii LIFESTYLE.

7. Rabaty o różnych wartościach można zrealizować w jednym zamówieniu.

8. Akcja łączy się z innymi promocjami.

9. Postępowanie reklamacyjne

9.1. Każdemu Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Akcji z niniejszym Regulaminem.

9.2. Reklamacje należy kierować  drogą mailową na adres poczty elektronicznej:  [email protected]

9.3. Reklamacja musi zawierać dane personalne zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego), przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

9.4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wraz z wysłaniem odpowiedzi wynosi nie więcej niż 30 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora, o ile krótszy termin udzielenia odpowiedzi na reklamację nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. MYMUSIC SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA  Regulamin akcji: „3MAJ RABAT!”.

9.5. Odpowiedź na reklamacje zostanie przekazana Uczestnikowi w formie elektronicznej na adres mailowy, z jakiego złożona została reklamacja.

9.6. Postępowanie reklamacyjne nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia jego praw na drodze postępowania sądowego lub w postępowaniu prowadzonym przed innym właściwym organem, w szczególności do dochodzenia praw przed właściwym organem lub sądem nie jest wymagane wyczerpanie przez Uczestnika drogi postępowania reklamacyjnego opisanego w niniejszym Regulaminie.

10. Przetwarzanie danych osobowych

10.1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych Uczestników składających reklamacje w zakresie niezgodności przeprowadzenia Akcji z niniejszym Regulaminem jest MYMUSIC SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Wysogotowie przy ul. Wierzbowa 31, 62-081 Wysogotowo.

10.2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail:  [email protected], telefonicznie pod numerem 61 101 77 56.

10.3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik składający

reklamację może skontaktować się poprzez adres e-mail  [email protected] 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

10.4. Dane osobowe Uczestników składających reklamacje będą przetwarzane w celu: 

a) rozpatrzenia i odpowiedzi na złożoną reklamację – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na niezbędności przetwarzania do umożliwienia administratorowi rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

b) ewentualnego dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na niezbędności przetwarzania do umożliwienia administratorowi ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami związanymi ze złożoną reklamacją (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

10.5. Dane osobowe Uczestników składających reklamacje mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom prowadzącym usługi w zakresie obsługi klienta oraz, w przypadku żądania wysłania odpowiedzi na reklamację pocztą tradycyjną, operatorom pocztowym.

10.6. Dane osobowe Uczestników składających reklamacje będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

10.7. Każdemu uczestnikowi składającemu reklamację przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

10.8. Każdemu Uczestnikowi składającemu reklamację przysługuje prawo wniesienia – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika - sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

10.9. Każdemu Uczestnikowi składającemu reklamację przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim jego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia (w Polsce: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10.10. Podanie danych osobowych jest wymagane przez administratora w celu przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji, zgodnie z postanowieniami zawartymi w ust. 3 w rozdziale 6 Regulaminu akcji: „3MAJ RABAT!”. Postępowanie reklamacyjne niniejszego Regulaminu. Brak podania tych danych będzie skutkował brakiem możliwości przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Regulamin akcji wraz z załącznikami jest dostępny do wglądu na stronie internetowej http://baisel.pl 

11.2. Biorąc udział w Akcji Uczestnik potwierdza, że wyraża dobrowolną zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

11.4. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.

 

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1:

Lista Produktów Wyłączonych z promocji należących do kategorii objętych promocją, 

tj. MUZYKA, MODA & URODA, LIFESTYLE:

1. Produkty w przedsprzedaży:

 9114095044960

Peja

Ricardo (preorder)

9113123229164

Peja

Ricardo (preorder deluxe) 

9115252420610

Peja

Ricardo (podstawa niebieska)

9113663785212

Floral Bugs

Moja Sztuka (preorder)

9114507363030

Floral Bugs

DIGGA HOODIE S

9115792976660

Floral Bugs

DIGGA HOODIE M

9118835252950

Floral Bugs

DIGGA HOODIE L

9113565264983

Floral Bugs

DIGGA HOODIE XL

9113378296034

Floral Bugs

DIGGA HOODIE XXL

9115164676440

Floral Bugs

DIGGA TEE S

9117422105884

Floral Bugs

DIGGA TEE M

9117922872668

Floral Bugs

DIGGA TEE L

9111180302110

Floral Bugs

DIGGA TEE XL

9112465915742

Floral Bugs

DIGGA TEE XXL

9113702869934

donGURALesko

URKMSWDWAAWJIM (standard preorder)

9113418789861

donGURALesko

URKMSWDWAAWJIM (deluxe preorder) S

9112446974058

donGURALesko

URKMSWDWAAWJIM (deluxe preorder) M

9117245913000

donGURALesko

URKMSWDWAAWJIM (deluxe preorder) L

9115990017127

donGURALesko

URKMSWDWAAWJIM (deluxe preorder) XL

9119533060199

donGURALesko

URKMSWDWAAWJIM (deluxe preorder) XXL

9117589428598

donGURALesko

URKMSWDWAAWJIM (mega deluxe preorder)

9112319440628

donGURALesko

URKMSWDWAAWJIM Koszulka S

9112132471670

donGURALesko

URKMSWDWAAWJIM Koszulka M

9114890667890

donGURALesko

URKMSWDWAAWJIM Koszulka L

9119405526761

donGURALesko

URKMSWDWAAWJIM Koszulka XL

9115204465720

donGURALesko

URKMSWDWAAWJIM Koszulka XXL

9112781619478

Enej

Idealny Sen Bluza biała S

9113282386258

Enej

Idealny Sen Bluza biała M

9114567999880

Enej

Idealny Sen Bluza biała L

9116825429320

Enej

Idealny Sen Bluza biała XL

9115853613510

Enej

Idealny Sen Bluza biała XXL

9113125135050

Enej

Idealny Sen Bluza czarna S

9118424840780

Enej

Idealny Sen Bluza czarna M

9118925607561

Enej

Idealny Sen Bluza czarna L

9112183037016

Enej

Idealny Sen Bluza czarna XL

9112967883860

Enej

Idealny Sen Bluza czarna XXL

9115726080081

Enej

Idealny Sen Bluza różowa S

9111240938969

Enej

Idealny Sen Bluza różowa M

9112025785822

Enej

Idealny Sen Bluza różowa L

9111053970019

Enej

Idealny Sen Bluza różowa XL

9118327025109

Enej

Idealny Sen Bluza różowa XXL

9118140056151

Enej

Idealny Sen Bluza niebieska S

9114155681821

Enej

Idealny Sen Bluza niebieska M

9112712816990

Enej

Idealny Sen Bluza niebieska L

9113213583770

Enej

Idealny Sen Bluza niebieska XL

9118012522722

Enej

Idealny Sen Bluza niebieska XXL

9117040706920

Enej

Idealny Sen Koszulka biała S

9114312228463

Enej

Idealny Sen Koszulka biała M

9111299669920

Enej

Idealny Sen Koszulka biała L

9112585283561

Enej

Idealny Sen Koszulka biała XL

9115156510820

Enej

Idealny Sen Koszulka biała XXL

9116442124462

Enej

Idealny Sen Koszulka czarna S

9116942891246

Enej

Idealny Sen Koszulka czarna M

9118228504871

Enej

Idealny Sen Koszulka czarna L

9111485934320

Enej

Idealny Sen Koszulka czarna XL

9114528210610

Enej

Idealny Sen Koszulka czarna XXL

9115028977393

Enej

Idealny Sen Koszulka różowa S

9113085345780

Enej

Idealny Sen Koszulka różowa M

9115843542004

Enej

Idealny Sen Koszulka różowa L

9116157339830

Enej

Idealny Sen Koszulka różowa XL

9117442953465

Enej

Idealny Sen Koszulka różowa XXL

9113929628154

Enej

Idealny Sen Koszulka niebieska S

9119229333880

Enej

Idealny Sen Koszulka niebieska M

9116500855420

Enej

Idealny Sen Koszulka niebieska L

9114557223810

Enej

Idealny Sen Koszulka niebieska XL

9118100266880

Enej

Idealny Sen Koszulka niebieska XXL

9113615125776

Enej

Idealny Sen Czapka czarna

9112172260944

Enej

Idealny Sen Czapka różowa

9116687119810

Enej

Idealny Sen Ekotorba

9115745021775

Enej

Idealny Sen Worek beżowy

9113016543315

Enej

Idealny Sen Worek niebieski

9111072911703

Enej

Idealny Sen Worek czarny

9119601862670

Enej

Idealny Sen Case czarny

9115901568410

Enej

Idealny Sen Case różowy

9116402335198

Enej

Idealny Sen Case niebieski

9119444611480

Enej

Idealny Sen Case przeźroczysty

9111446145055

Enej

Idealny Sen (preorder)

9116745850778

Enej

Idealny Sen Fanbox

9114369053520

Verba

Legenda Młodych Wilków Verba 25 lat (z autografem)

9113397237728

Verba

Legenda Młodych Wilków Kubek

9118883912400

Verba

Legenda Młodych Wilków Plakat

9114398771280

Verba

Legenda Młodych Wilków Koszulka czarna XS

9117754845403

Verba

Legenda Młodych Wilków Koszulka czarna S

9113269704280

Verba

Legenda Młodych Wilków Koszulka czarna M

9113770471060

Verba

Legenda Młodych Wilków Koszulka czarna L

9119855023650

Verba

Legenda Młodych Wilków Koszulka czarna XL

9115369882530

Verba

Legenda Młodych Wilków Koszulka czarna XXL

9119884741402

Verba

Legenda Młodych Wilków Koszulka biała XS

9113142170850

Verba

Legenda Młodych Wilków Koszulka biała S

9115399600296

Verba

Legenda Młodych Wilków Koszulka biała M

9115713398120

Verba

Legenda Młodych Wilków Koszulka biała L

9114741582310

Verba

Legenda Młodych Wilków Koszulka biała XL

9112013103850

Verba

Legenda Młodych Wilków Koszulka biała XXL

9112513870634

Verba

Legenda Młodych Wilków Koszulka szara XS

9113799484270

Verba

Legenda Młodych Wilków Koszulka szara S

9114300251053

Verba

Legenda Młodych Wilków Koszulka szara M

9119099190002

Verba

Legenda Młodych Wilków Koszulka szara L

9115114815660

Verba

Legenda Młodych Wilków Koszulka szara XL

9115899662510

Verba

Legenda Młodych Wilków Koszulka szara XXL

9114927846717

Verba

Legenda Młodych Wilków Czapka czarna

9114456797696

Verba

Legenda Młodych Wilków Koszulka różowa XS

9119943472360

Verba

Legenda Młodych Wilków Koszulka różowa S

9113013932860

Verba

Legenda Młodych Wilków Koszulka różowa M

9115271362304

Verba

Legenda Młodych Wilków Koszulka różowa L

9119786221170

Verba

Legenda Młodych Wilków Koszulka różowa XL

9114800313275

Verba

Legenda Młodych Wilków Koszulka różowa XXL

9115301080055

Verba

Legenda Młodych Wilków Bluza czarna XS

9112572601590

Verba

Legenda Młodych Wilków Bluza czarna S

9111600785790

Verba

Legenda Młodych Wilków Bluza czarna M

9115143828860

Verba

Legenda Młodych Wilków Bluza czarna L

9111944301380

Verba

Legenda Młodych Wilków Bluza czarna XL

9115487344453

Verba

Legenda Młodych Wilków Bluza czarna XXL

9116272191306

Verba

Legenda Młodych Wilków Bluza biała XS

9113543712840

Verba

Legenda Młodych Wilków Bluza biała S

9111316001160

Verba

Legenda Młodych Wilków Bluza biała M

9111816767948

Verba

Legenda Młodych Wilków Bluza biała L

9114074197380

Verba

Legenda Młodych Wilków Bluza biała XL

9112444363618

Verba

Legenda Młodych Wilków Bluza biała XXL

9111973314580

Verba

Legenda Młodych Wilków Bluza szara XS

9112474081360

Verba

Legenda Młodych Wilków Bluza szara S

9119530449751

Verba

Legenda Młodych Wilków Bluza szara M

9115546075410

Verba

Legenda Młodych Wilków Bluza szara L

9114103210585

Verba

Legenda Młodych Wilków Bluza szara XL

9118431100518

Verba

Legenda Młodych Wilków Bluza szara XXL

9117960051490

Verba

Legenda Młodych Wilków Bluza różowa XS

9114446726170

Verba

Legenda Młodych Wilków Bluza różowa S

9117017953449

Verba

Legenda Młodych Wilków Bluza różowa M

9113317659180

Verba

Legenda Młodych Wilków Bluza różowa L

9115575088610

Verba

Legenda Młodych Wilków Bluza różowa XL

9112846610150

Verba

Legenda Młodych Wilków Bluza różowa XXL

9113847439160

Opał x Gibbs

Połączenia (PRE-ORDER)

9116104868604

Opał x Gibbs

Połączenia (PRE-ORDER LUXE)

9114033703560

Opał x Gibbs

Połączenia Bluza S

9114534470343

Opał x Gibbs

Połączenia Bluza M

9111021145029

Opał x Gibbs

Połączenia Bluza L

9117105697606

Opał x Gibbs

Połączenia Bluza XL

9115849801730

Opał x Gibbs

Połączenia Bluza XXL

9114877985924

Opał x Gibbs

Połączenia Koszulka S

9119392844800

Opał x Gibbs

Połączenia Koszulka M

9111177691661

Opał x Gibbs

Połączenia Koszulka L

9113435121101

Opał x Gibbs

Połączenia Koszulka XL

9114720734730

Opał x Gibbs

Połączenia Koszulka XXL

9115535299346

Opał x Gibbs

Połączenia (PRE-ORDER DE LUXE)

5903205127822

Andrzej Grabowski

Łagodnie

5903205127839

Andrzej Grabowski

Łagodnie

5903205153210

Prykson Fisk

Złota piątka / Trippy

Produkty dodane do listy.